9e Jaargang nr.100 Mei 2016 | 5776
verschijnt 1x per maand


Laodicea, de tijd waarin we nu leven!

“Zie Ik sta aan de deur, en Ik klop
Indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen,
Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal maaltijd houden en hij met Mij!
Openbaring 3:20 SV Vertaling


Deze tekst uit Openbaring 3:20 is bij de meesten onder ons wel bekend. Het is een tekst die, naar aanleiding van een prediking, vaak gebruikt wordt om mensen de gelegenheid te geven hun leven aan Jezus te geven. Maar mijns inziens slaat deze tekst op een gemeente die door Jezus beschuldigd wordt van lauwheid, die wel zegt Hem te kennen, maar Hem niet meer centraal staat..

Het is algemeen bekend dat we niet alleen slecht luisteren maar we zijn ook slordige lezers en lezen dikwijls alleen een bepaalde tekst die er voor ons uitspringt, waar wij ons goed bij voelen en vaak te pas en te onpas gebruiken. Want als je deze Bijbeltekst goed zou lezen, dan lees je dat Jezus buiten deze gemeente staat en dat Hij het is die aan de deur van de gemeente van Laodicea klopt! De kerk van Laodicea bestaat niet meer maar deze laatste brief die aan de Laodicenzen geschreven was, is een profetische boodschap en geeft “de tijd aan” waarin we nu leven..

Het is geen toeval dat de naam ‘Laodicéa’ ‘volksopinie’ betekent. Laodicea is een democratische kerk waarin alles wordt bepaald door de opinie van het volk. Een kerk die liever geleid wordt door menselijke verlangens en regels dan door het Woord van God. Het is eigenlijk heel triest dat deze brief geschreven moest worden aan een kerk die goed begonnen was. Er was werkelijk niets in deze kerk dat Zijn lof verdiende. Door hun zelfingenomenheid, hun eerzucht, hun rijkdom en bewerende dat ze in niets te kort kwamen, dreven ze steeds verder weg van de Waarheid en werd het een kerk die lauw werd, waar weinig orde, tucht en discipline meer aanwezig was. Waar de standaards van de wereld steeds meer werden gebruikt om het aangenaam en plezierig te maken ten behoeve van de leden. Het is een beeld van een kerk die we vandaag de dag steeds meer zullen gaan zien, een kerk met compromissen. Een compromitterende kerk verandert het Woord van God omwille van tegenstand.

Een lauwe kerk is een mengeling van koud en heet. Het heeft wel interesse voor de dingen van God maar ook een grote interesse voor de dingen van de wereld. Zo’n ‘lauwe’ kerk voelt gerieflijk en aangenaam, en dat is de temperatuur die past bij de menselijke natuur. Het is een kerk die zowel de wereld als Jezus wil behagen. Is het niet vreselijk om deze woorden, die Jezus zegt tegen deze gemeente: “Ik zal u uit Mijn mond spuwen”, te horen? ( Openb. 3:15) Misschien is het ook goed om onszelf eens die vraag te stellen: “Wie zijn wij als kerk in de mond van Jezus?”

Jezus beschrijft Zichzelf in deze laatste brief aan Laodica als “De Amen”. Het woord Amen betekent “Waarheid” Hij Die Zichzelf beschrijft als: “Hij die de Waarheid is!” (Johannes 14:6) En O lieve mensen wat hebben wij Zijn waarheid vandaag de dag hard nodig. Deze brief die persoonlijk door “De Amen” aan Loadicea werd geschreven is geen oude brief om in de prullenbak gegooid te worden. Nog steeds lichten Zijn woorden op: “Wie een oor heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt…..”. God spreekt tot ons door Zijn Woord, en ik zeg dit liefdevol maar vrijmoedig, je kunt maar beter luisteren naar wat Hij zegt!

Hartelijke groet, TjitskeLees meer »