8e Jaargang nr.92 September 2015 verschijnt 1x per maand


Waar zoekt u naar?


"Want er komt een tijd, dat de mensen niet meer
naar de waarheid willen luisteren,
maar leraars zoeken die hun vertellen,
wat zij graag willen horen.
2 Tim.4:3Deze boodschap die Paulus hier aan Timoteüs geeft is vandaag de dag nog net zo relevant als toen het werd geschreven.Ook deze boodschap die ik schrijf is niet nieuw en er is al verscheidene keren over dit onderwerp geschreven maar ik vind het belangrijk genoeg om het weer in het daglicht te brengen. Niet om te oordelen maar om je uit te dagen het woord dat wordt gebracht te toetsen.

Zoals er vele valse profeten en leraars waren in het Oude {en Nieuwe} Testament, zo ook vandaag de dag zien we vele valse profeten en leraars onder ons. Al eeuwen lang waarschuwt God ons hiervoor om niet te luisteren naar wat de (valse) profeten u verkondigen. Ze bedriegen u; hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de heer. Tegen hen die het woord van de heer minachten, zeggen zij: “Het zal goed met u gaan.” En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij: “U zal geen kwaad overkomen.” (Jeremia 23 - WB Vertaling)

Het gaat me aan het hart om te zien hoeveel christenen het welvaartsevangelie - ook wel succesevangelie genoemd - aanhangen. Dit welvaartsevangelie duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft! Volgens populaire welvaartspredikers hoeft een christen niet ziek of arm te zijn maar wordt er steeds weer gezegd dat God wil dat je rijk bent en dat je ernaar moet streven. Je bent een koningskind en een koningskind leeft niet in armoede en draagt geen vodden! Dit is in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert.

Deze “on-Bijbelse peptalk” gaat over de hele wereld en heeft een sterke aantrekkingskracht op veel christenen in onze rijke, materialistische samenleving. Dit komt omdat zij datgene brengen wat de mensen willen horen. Het zijn veelal verhalen aangevuld met uit de lucht gegrepen Bijbelteksten, maar er wordt nauwelijks nog uit de Bijbel onderwezen. De verkoop van hun boeken waarin o.a. wordt beschreven hoe je een goed en rijk leven NU kunt hebben, gaan “als warme broodjes over de toonbank.” Op blind vertrouwen nemen zij aan wat zij zeggen. De meesten van deze televisiepredikers hebben hun miljoenen vergaard door hun welvaartprediking en verkoop van boeken wat leidt tot een extravagante levensstijl!

De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook het meest gelezen boek is. Het blijft vaak gesloten! Maar zolang je Gods Woord niet opent en niet geloven wil wat Hij hierin zeggen wil, dan blijf je blind voor de Waarheid. Wanneer je in leugens blijft geloven dan kan de Waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar je zult het niet zien.

Geliefde vriend / vriendin; “Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in u woont.” (2 Tim. 1:14) Laat het Woord van God uw Leidraad zijn. Zijn woorden zijn iedere dag weer nieuw en toch blijft Hij dezelfde! Hij geeft u geen valse hoop, geen valse beloften. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken maar de vraag is: “Waar zoekt u naar?”.


Hartelijke groet, Tjitske