8e Jaargang nr.87 April 2015 verschijnt 1x per maand


De Deur


“Jezus zegt: IK BEN de Deur
Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered”

Johannes 10:9Yeshua (Jezus) zegt: - Ik Ben de Deur - en Die Deur geeft je de mogelijkheid t ot een wel of niet gebruiken om binnen te komen. Maar zonder Mij is het onmogelijk om tot Mijn Vader te komen.

Net zoals dit toen gold voor de Israëlieten, om verlost te worden uit Egypte, door het bloed van het lam aan de bovendorpel en zijposten van hun deur aan te brengen als teken van geloof, zo kunnen wij ook alleen verlost worden door geloof in Hem! Heel opvallend is de wijze waarop het bloed aangebracht werd, namelijk door een bundeltje hysop en niet met hun handen. Wat weergeeft dat wij als mens geen enkele aandeel hebben in de verlossing! Het is een uiting van Gods liefde en genade. Maar Zijn Liefde dwingt niet! Niettemin is de keuze van het wel of niet aanvaarden van de weg terug tot God vrij al is deze keuze wel aan consequenties gebonden net zoals het toen was voor de Egyptenaren zo zal het ook zijn voor ons wanneer wij niet Zijn redding willen aanvaarden.

Pasen is het feest van de opstanding van Christus. Althans dat is het in de loop der tijd voor de christenen geworden. Van oorsprong is het feest dat wij ´Pasen´ noemen een heidens feest. Pasen is afgeleid van het Griekse ‘Pascha’ in het Hebreeuws Pesach wat ‘overspringen’ betekent. Je springt als het ware over vanuit de duisternis naar het licht. Van dood naar leven! Alles rondom Pesach wijst op het verlossingswerk van Yeshua. Pesach is het eerste feest wat God zelf heeft ingesteld. Het moest door alle geslachten heen in herinnering gehouden en onderwezen worden als een ‘Pesach voor de HERE’ (Exod. 12:27).

Ik denk dat de meesten van ons dit Bijbelvers wel uit het hoofd kennen,

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe!" Joh.3:16

Maar geloof ik ook werkelijk wat Hij voor mij gedaan heeft? In die zin van dat het een zeker weten is geworden? Dat is namelijk waar het om gaat. U kunt misschien wel in God geloven maar als u Jezus Christus niet kent als uw persoonlijke Verlosser, als u niet gelooft wat Jezus voor u gedaan heeft dan is het voor u onmogelijk om tot God te naderen. Want Jezus zegt zelf: “niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6)

Als u mij deze vraag zou stellen: “wat moet ik doen om gered te worden?” Dan is mijn antwoord voor u: “Geloof in de Heer Jezus en Zijn volbrachte werk en u zult gered worden” Hand. 16:30-31 Want er staat: “Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered” Romeinen 10:13 Ben je op zoek? Ik moedig je aan om het Woord van God te gaan lezen. Begin bij de Evangeliën en daarna de Romeinenbrief en ga geloven en ook doen wat Hij tegen u zegt.

Gezegend Pesach ,

Hartelijke groet, Tjitske