Nr. 75 - april 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Afwijzing!


" Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte,
ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt.
Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht."
Jesaja 53:3


Zover het oosten is van het westen zover doet Hij onze ongerechtigheid weg. Er zijn geen grenzen aan Gods lankmoedige liefde. Gewoon heel simpel, omdat Hij Liefde is! Alles wat Hij doet, alles wat Hij zegt, alles wat Hem beweegt, komt voort uit Zijn onpeilbare liefde. Zijn liefde werd gezien in Zijn onderwijzing, Zijn bezorgdheid, Zijn medelijden, Zijn bewogenheid, in Zijn omgaan met mensen, in Zijn sterven. Hij heeft gewillig onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het kruis. Hij werd om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Jezus, Gods enige Zoon, werd bespot en uitgelachen toen Hij kwetsbaar als een Lam daar hing! En in die verschrikkelijke drie duistere uren op het kruis was hij verlaten door God!

Zullen wij ooit in staat zijn de diepte van Gods liefde te peilen? Afwijzing, wie kent het niet! Op school, thuis, op het werk, je vrienden, zelfs in de kerk. Niet voor niets zijn er zo veel boeken over dit onderwerp geschreven, en worden er regelmatig conferenties gegeven die goed bezocht worden. De reden? Omdat geen mens afgewezen wil worden. Ieder mens verlangt naar liefde en acceptatie. Het is zo tegenstrijdig als je er goed over nadenkt. Aan de ene kant verlangt de mens naar liefde en acceptatie, en tegelijkertijd wijst de mens Zijn Liefde af, door Zijn Woord niet te accepteren. De eerste afwijzing, door de mens naar God toe, vond plaats in de Hof van Eden.

Ik denk dat de meesten onder ons hier zelden over nagedacht hebben. Kunnen wij dan God afwijzen? Ja, net zo zeker dat je een ander of jezelf kunt afwijzen, zo kun je ook God afwijzen. Ook als kind van God wijzen wij Hem dikwijls af door onze ongehoorzaamheid aan Zijn Woord, door Zijn geboden te verwerpen. Adam en Eva wezen Gods waarschuwing af door toch van de boom te eten waarvan God had gezegd dit niet te doen. Zij geloofden in de leugen van satan en wezen Zijn waarheid af. En vandaag de dag zien we dat het Woord van God door velen niet meer als waarheid wordt aangenomen en veel mensen Hem daardoor afwijzen. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen "Hosanna" en Jezus werd als koning binnengehaald in Jeruzalem. Jezus - Jeshuah in het Hebreeuws - betekent: ‘Verlosser’. Het woordje Hosanna betekent: ‘red ons’ In werkelijkheid riepen zij: ‘Verlosser, red ons!" Het is haast niet te geloven: een week later horen we: ‘kruisig Hem, kruisig Hem’. ‘Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders deed Hij Zijn mond niet open’.(Jes.53:7) Hij nam gewillig het kruis op Zich en ging die weg van afwijzing, van vernedering. Niets kon Hem ervan weerhouden om tot Zijn doel te komen. Namelijk om de mens redding te bieden en vergeving van zonden, ook al wist Hij dat velen dit zouden verwerpen.

Wat betekent voor jou Goede Vrijdag? Sta je stil bij het kruis en schud je meewarig je hoofd, een gebaar van verachting, en wijs je Zijn redding af en loop je weg, of kniel je in verootmoediging neer bij het kruis en tel je de kostbare druppels bloed die daar vloeiden voor jou en neem je Zijn redding aan? Laat Goede Vrijdag niet aan je voorbij gaan want dan zal er geen Pasen zijn voor jou!

Lees Jesaja 53 in zijn geheel eens door en laat het tot je doordringen wat Hij voor jou heeft gedaan!


Gods zegen,
Tjitske
Brood-Nodig!


Houd het Brood, wat jij hebt ontvangen, niet alléén voor jezelf
Breek het Brood en deel het uit, maak het talrijk!Ontvang maandelijks
woord v.d. maand